Användarvillkor

För användning av BoD:s sidor på www.bod.se

I sin lydelse av den 1 februari 2017.


1. Användarvillkorens tillämpningsområde

1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se (nedan kallade ”BoD:s webbsidor”) som drivs av Books on Demand GmbH, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt (nedan kallat ”BoD”). I och med användningen av BoD:s webbsidor resp. BoD:s tjänster förklarar sig användaren införstådd med att användarvillkoren gäller mellan honom eller henne och BoD.

1.2. ”Innehåll” i den mening som avses i dessa användarvillkor omfattar i synnerhet alla typer och former av texter, material och medier, som till exempel inlägg, bilder, fotografier, omslag, dokument, logotyper, varumärken, grafiska framställningar, teckensnitt och programvara samt digitala nedladdningar, filer, uppgifter och datasamlingar.

Bestämmelserna i dessa användarvillkor gäller dock inte för sådant innehåll från kunden som är föremål för ett separat avtal (t.ex. ett författar- eller bokavtal) som ingås mellan kunden och BoD (nedan kallat ”verk”).


2. Åtkomst, kundkonto, BoD:s tjänster, ytterligare avtal

2.1. BoD erbjuder alla användare möjlighet att gratis hämta innehållet som finns på BoD:s webbsidor, beställa informationsmaterial och prenumerera på nyhetsbrev.

2.2. För användningen av vissa tjänster som BoD erbjuder på BoD:s webbsidor, krävs en inloggning och eventuellt måste även ett kundkonto skapas. För det ändamålet behöver användaren en e-postadress och ett lösenord som han eller hon själv har valt. För att kunna logga in och skapa ett kundkonto på www.bod.se, måste användaren godkänna dessa användarvillkor.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.4. I och med inloggningen ingås till en början ett kostnadsfritt avtal mellan BoD och den registrerade användaren (nedan kallad ”kund”), som främst grundar sig på bestämmelserna i dessa användarvillkor.

2.5. Kunden har möjlighet att använda nedanstående tjänster som tillhandahålls av BoD (nedan gemensamt kallade ”BoD:s tjänster”): 

a. Beställa en publicering av sina verk, beställa en trycktjänst för sina verk, göra beställningar av böcker och beställa författartjänster på https://my.bod.se/.

b. Beställa gratis recensionsexemplar på https://www.bod.se/forfattare/forfattartjanster/recensionsexemplar.html.

c. Köpa böcker och avge innehållsmässiga bedömningar i form av kommentarer på https://bokshop.bod.se/.

2.6. För att använda BoD:s enskilda tjänster, som delvis också är avgiftsbelagda, måste eventuellt ytterligare avtal ingås. Dessa visas för kunden under respektive beställningsprocess där kunden ingår avtalen separat. Bestämmelserna i dessa avtal som ingås separat gäller framför bestämmelserna i dessa användarvillkor, i den mån som de avviker från bestämmelserna i dessa användarvillkor.


3. Kundernas rättigheter och skyldigheter, licens, befrielse från ansvar

3.1 Kunden åtar sig att inte lämna några felaktiga eller oklara uppgifter om sin person, och framför allt att inte registrera sig med falsk identitet. Ändringar av registreringsuppgifterna ska omedelbart meddelas skriftligen till BoD (med vanlig post eller e-post till de kontaktuppgifter som anges i punkt 5.2). Kunden kan se och uppdatera sina registreringsuppgifter i sitt kundkonto.

3.2. Kunden säkerställer att användarnamnet och lösenordet för sitt kundkonto behandlas konfidentiellt. Kunden är både gentemot BoD och tredje part ansvarig för deras användning. Kunden ska omedelbart underrätta BoD i händelse av obehörig användning av kundens användarnamn eller lösenord.

3.3. Varje kund är själv ansvarig för det innehåll som han eller hon publicerar på BoD:s webbsidor.

3.4. Kunden åtar sig att på BoD:s webbsidor inte publicera innehåll som

a. utgör kamouflerad reklam i form av inlägg
b. inte har någon innehållsmässig koppling till BoD eller de tjänster som BoD tillhandahåller
c. har en innehållsmässig koppling till produkter eller tjänster från konkurrenter till BoD, särskilt om det handlar om negativa yttranden om konkurrenter
d. är osakligt, osant, förolämpande, ärekränkande, nedsättande, förtalande, rasistiskt, människoföraktande, moraliskt stötande, obscent eller pornografiskt, eller som kränker tredje parts integritet eller på något annat sätt strider mot lag eller utgör ett straffbart brott
e. utgör intrång i tredje parts rättigheter, i synnerhet patent- eller varumärkesrättigheter, upphovsrätter och närstående rättigheter, känneteckensrättigheter och/eller moraliska rättigheter
f. innehåller virus eller andra datorprogram som inverkar negativt på främmande datorers funktionssätt
g. utgör enkäter, kedjebrev eller massbrev
h. tjänar syftet att samla in, spara eller använda personliga uppgifter från användare för affärsmässiga ändamål, och/eller
i. syftar till att sprida en politisk, ideologisk eller religiös bekännelse.

3.5. Kunden garanterar gentemot BoD och ser till att han eller hon alltid äger alla rättigheter till det innehåll som han eller hon publicerar på BoD:s webbsidor.

3.6. BoD ansvarar inte för riktigheten eller fullständigheten av det innehåll som kunden publicerar, och inte heller för dess kvalitet. Publiceringen av det innehåll som kunden har skrivit utgör inget omdöme från BoD:s sida, i synnerhet tillägnar sig BoD inte detta innehåll.

3.7. I och med att kunden publicerar innehåll på BoD:s webbsidor, upplåter kunden till BoD en oåterkallelig, icke-exklusiv och avgiftsfri rätt att utan territoriell, tidsmässig och innehållsmässig begränsning utnyttja och använda detta innehåll i hela världen (licens). Detta omfattar i synnerhet även rätten att bearbeta, ändra, vidareutveckla, förena, skapa verk som bygger vidare på detta innehåll, återge, mångfaldiga, översända, vidarebefordra, publicera, göra tillgängligt för allmänheten samt att överföra nyttjanderätten till tredje part och bevilja underlicenser till tredje part utan krav på ersättning och oberoende av om detta sker i kommersiellt, icke-kommersiellt eller annat syfte. Kunden har rätt att publicera det innehåll som han eller hon publicerar på BoD:s webbsidor på annat håll.

3.8. Kunden befriar BoD från alla anspråk som tredje part gör gällande mot BoD på grund av det innehåll som kunden publicerar på någon av BoD:s webbsidor (t.ex. inlägg som skrivits av kunden). Det rättsliga försvaret mot dylika anspråk förblir förbehållet BoD. Kunden hjälper BoD att avvärja sådana anspråk, särskilt genom att tillhandahålla all information i lämplig form som krävs för att vederlägga anklagelsen. Kunden är skyldig att ersätta skadan som åsamkats BoD på grund av tredje parts anspråk. Ersättningen omfattar även rimliga kostnader för rättshjälp och domstolsförfaranden.


4. Dataskydd

All information och alla uppgifter som kunden delger BoD inom ramen för registreringsprocessen eller senare, samt alla andra uppgifter och allt annat material som kunden eventuellt överlåter till BoD, omfattas av BoD:s bestämmelser om dataskydd. Den aktuella lydelsen av dessa bestämmelser angående BoD:s dataskydd- och integritetspolicy finner du under https://www.bod.se/dataskydds-och-integritetspolicy.html.


5. Kundinformation, nyhetsbrev

5.1. BoD förser kunden regelbundet med aktuell information om BoD:s tjänster, antingen via e-post, per telefon, i form av nyhetsbrev eller på annat sätt om kunden har samtyckt till detta.

5.2. Kunden kan avbeställa e-nyhetsbrevet genom att klicka på den för ändamålet avsedda länken i e-postmeddelandet med nyhetsbrevet. I alla andra fall kan kunden skicka ett meddelande med sin invändning och uppgift om vad denna avser, antingen med e-post till

info(at)bod(dot)se

eller med vanlig post till

BoD – Books on Demand
Östermalmstorg 1
114 42 Stockholm


6. Upphovsrätter, varumärkesrättigheter och andra immateriella rättigheter

6.1. Det innehåll som BoD publicerar på BoD:s webbsidor skyddas av immateriella rättigheter resp. industriella äganderätter, som t.ex. upphovsrätter, upphovsmannens moraliska rättigheter, varumärkes- och känneteckensrättigheter samt av andra rättigheter.

6.2. Innehållet på BoD:s webbsidor får varken helt eller delvis mångfaldigas, kopieras, publiceras på Internet eller på annat sätt, skickas, upptecknas, överföras eller bearbetas och i synnerhet inte utnyttjas eller användas för kommersiella eller industriella ändamål (t.ex. som reklam) av användare av BoD:s webbsidor och/eller kunder utan föregående skriftligt samtycke från BoD.

6.3. Varje mångfaldigande av innehållet på BoD:s webbsidor, oavsett om det sker helt eller delvis, kräver BoD:s föregående skriftliga samtycke, och användaren resp. kunden måste tydligt markera materialet som mångfaldigats med copyright-symbolen: 

"© BoD".


7. Garanti, ansvar

7.1. BoD ger ingen garanti för konstant tillgänglighet av BoD:s tjänster och kan använda en valfri period för tekniska arbeten.

7.2. Skadeståndsanspråk från kunden mot BoD är uteslutna. Undantagna från detta är

a. skadeståndsanspråk som kunden gör på grund av en skada på liv, kropp eller hälsa eller på grund av att väsentliga skyldigheter enligt avtalet (huvudskyldigheter) har åsidosatts, samt
b. ansvar för andra skador som beror på att en skyldighet har åsidosatts uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet från BoD:s eller dess rättsliga företrädares eller medarbetares sida. Väsentliga skyldigheter enligt avtalet är sådana skyldigheter som är nödvändiga för att uppnå syftet med avtalet.

7.3. Vid ett åsidosättande av väsentliga skyldigheter enligt avtalet ansvarar BoD endast för förutsebara skador som är typiska för avtalet om de har orsakats av enkel vårdslöshet. Ansvarsbegränsningen som anges i meningen ovan gäller inte om det handlar om skadeståndsanspråk från kundens sida som grundar sig på en skada på liv, kropp eller hälsa.

7.4. Ansvarsbegränsningarna som anges i punkterna 7.2 och 7.3 gäller även till förmån för BoD:s rättsliga företrädare och medarbetare om det skulle vara så att anspråk görs gällande direkt mot dessa.

7.5. Samtliga ansvarsfrihetsgrunder resp. ansvarsbegränsningar, friskrivningar och andra undantag i dessa användarvillkor gäller även efter det att användarvillkoren har upphört att gälla.


8. Uppsägning och tillfälligt upphävande av kundkontot

8.1. BoD förbehåller sig rätten att, utan att ange några skäl, ta bort innehåll som publicerats av kunden från BoD:s webbsidor.

8.2. BoD förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande och enligt eget bestämmande, tillfälligt stänga av, begränsa eller säga upp kundens kundkonto resp. åtkomsten till BoD:s webbsidor, om kunden bryter mot dessa användarvillkor eller om det finns skälig misstanke om en överträdelse eller om kundens användning av BoD:s webbsidor, innehållet eller BoD:s tjänster kan skada BoD:s system eller andra av BoD:s tekniska anordningar. Dessutom kan en överträdelse mot dessa användarvillkor utgöra ett bedrägeribrott och leda till civilrättsligt åtal och skadeståndsanspråk samt till allmänt åtal.

8.3. Bryter kunden i väsentlig grad eller trots varningsbrev mot en eller flera av kundens skyldigheter som anges i dessa användarvillkor, förbehåller sig BoD rätten att med varaktig verkan frånta kunden rätten att använda BoD:s tjänster. Regleringen av skadeståndsanspråk påverkas inte av detta.

8.4. Andra avtalsförbindelser mellan kunden och BoD, i synnerhet på grund av författaravtal, förlagsavtal och/eller bokavtal, kvarstår oförändrade i händelse av en uppsägning av kundkontot och/eller åtkomsten till BoD:s webbsidor och/eller användningen av BoD:s webbsidor.


9. Ändring av användarvillkoren

BoD:s användarvillkor gäller alltid i sin aktuella lydelse. Den aktuella lydelsen av användarvillkoren finns alltid att läsa på www.bod.se

10. (Elektronisk) kommunikation

Kunden samtycker till att BoD kan lämna rättsligt relevanta förklaringar gentemot kunden i form av e-postmeddelanden, faxmeddelanden eller brev som skickas till respektive nuvarande e-postadress, faxnummer eller postadress som kunden har angett i sitt kundkonto.


11. Lagval och annat

Dessa användarvillkor och alla tvister som uppkommer på grund av eller i samband med användningen av BoD:s webbsidor och BoD:s tjänster, omfattas av tysk rätt med uteslutande av internationellt privaträttsliga regler och FN:s konvention om internationella köp. Detta påverkar inte de obligatoriska bestämmelserna i det land där användaren eller kunden har sin vanliga vistelseort. BoD är inte skyldig och ovillig att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljedomstol för konsumenter. Om användaren resp. kunden är näringsidkare i den mening som avses i den tyska handelslagen, så är domstolen på den ort där BoD har sitt huvudkontor laga domstol för tvister som uppkommer på grund av eller i samband med användningen av BoD:s webbsidor och BoD:s tjänster.

BoD på InstagramRegistrering för BoD:s nyhetsbrevBoD på TikTokBoD på YouTubeBoD på Facebook