Energipolicy

Ett ansvarsfullt förhållningssätt till våra naturliga resurser är en viktig beståndsdel av vår företagsfilosofi. Som ett medelstort företag känner vi ett särskilt ansvar för vår region och dess invånare. Råvaror och energi finns inte i all oändlighet: Med insparningar och ansvarsfull hantering vill vi bidra till en bättre framtid för kommande generationer.

För oss är det en självklarhet att förena miljövänlig och ekonomisk hantering. Vi förstår även vikten av en varsam hantering av våra resurser: råvaror, vatten, energi och luft. Detta uppnår vi genom en kontinuerlig optimering av dess användning och en hållbar ekonomi. Bokproduktion är en energiintensiv process som framförallt kräver elektrisk energi. Vid inskaffandet av nya maskiner och anläggningar prioriteras de maskiner och anläggningar som hanterar energi och råvaror effektivast. Vi har definierat hantering av energi som det effektivaste sättet att spara resurser på och har därmed antagit en energipolicy.

Med denna energipolicy binder sig företaget till att kontinuerligt minska energiutsläppen, särskilt i produktionen och därmed även CO2-utsläppen, i överenstämmelse med de rättsligt föreskrivna kraven och våra egna specifikationer. Detta sker på basen av de energimål som årligen besluts av affärsledningen. Förbruknings- och produktionsinformation från 2013, liksom kostnadseffektiviteten av åtgärderna, ligger till grund för målen som definierats. Vi försäkrar att vi avsätter tillräckliga medel för att uppnå målen. Detta möjliggörs genom de bestående management-processer som används, genom introduktionen av ett energimanagement-system och genom ett energinformationssystem som byggts. Energiförbrukningen mäts, övervakas och utvärderas av medlemmarna i BoD:s energiråd. Vi kommer kontrollera, utvärdera och kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i våra processer. Energibesparande åtgärder planeras och genomförs av energirådet med stöd av alla anställda. Resultaten av energibesparingarna registreras, analyseras och utvärderas regelmässigt.

För att målen för energipolicyn ska uppnås är det substantiellt att alla medarbetare hjälps åt. Medarbetarna får därför regelbundet information om energiprogrammet och dess utveckling, samt en utbildning i energipolicy. Dessutom ser vi till att våra medarbetare alltid har tillgång till relevant information. Energipolicyn gäller lika för alla områden, verksamheter och processer i företaget för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av energetisk kapacitet.

myBoD-INLOGGNING.