Villkor FÖR deltagande i SKRIVARTÄVLINGEN "DINA BÄSTA RESTIPS”

Dessa villkor för deltagande gäller för deltagare i skrivartävlingen "Dina bästa restips", som organiseras av Books on Demand GmbH (In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Tyskland, i det följande kallad "BoD"). Därvid låter sig BoD assisteras av Travel Kollekt (Louise Brandstrup Zastrow, Norgesgade 50, 2.tv, DNK-2300 Köpenhamn, i det följande kallat "Travel Kollekt"). Travel Kollekt är en inspirerande plattform med ett personligt publiceringsverktyg som gör det möjligt för resenärer att sammanställa digitalt innehåll och få en personlig reseguide för en hållbar resa.

1. Deltagande

 • Deltagandet i skrivartävlingen är gratis.
 • Alla som är minst 18 år och skrivna i Sverige får delta. BoD-anställda och deras familjemedlemmar får inte delta. Varje deltagare får endast delta en gång
 • Deltagande är möjligt från den 20 februari 2020 fram till den 31 mars 2020.
 • Förutsättningen för deltagandet är att
  • deltagaren skriver sitt insidertips för ett besök i Stockholm eller Sydsverige och skickar det via e-post i ett Word- eller Open Office-dokument till e-postadressen event@bod.se, varvid texten "Jag accepterar deltagarvillkoren för tävlingen." måste inkluderas i e-postmeddelandet.
  • eftersom insidertipset bör tilltala både miljömedvetna resenärer och lokalbefolkningen, borde det vara inom följande områden; miljövänliga transportmedel, kollektivtrafik, återvinning, arkitektur, innovationer inom området hållbarhet, regionala och miljöanpassade maträtter eller restauranger, konst och kultur, miljömedvetna upplevelser och fritidsaktiviteter samt upplevelser med kreativa idéer.
  • insidertipset (nedan kallat "text") skrivs på svenska och ska omfatta mellan 5 000–6 000 tecken (inklusive mellanslag).
  • deltagaren anger sitt författarnamn (för- och efternamn under vilket publiceringen kan äga rum).
  • Om så önskas kan deltagaren även skicka med 3 bilder i jpg-format med vardera max. 300 dpi och totalt max.10 MB, som en del av deltagarens restips (bilder kallas i det följande "ytterligare innehåll").
 • Deltagaren måste vara upphovsman till den skickade texten och till eventuella bilder som skickas (nedan kallat "innehåll") och ha obegränsad tillgång till innehållet. Innehållet måste vara fritt från tredje parts rättigheter och dess publicering får inte kränka tredje parts rättigheter. Om tredje parter gör anspråk gällande på grund av intrång i deras rättigheter, friställer deltagaren BoD och Travel Kollekt från alla krav från tredje part i detta sammanhang.
 • Deltagaren ger BoD och Travel Kollekt fram till den 31 december 2020 obegränsad, överförbar rätt att redigera, reproducera, distribuera, göra offentligt tillgängligt och använda innehållet (även för reklamändamål) som skickats in av deltagaren i enlighet med dessa villkor för deltagande. Med tanke på den kortvariga överföringen av rättigheterna för användandet av innehållet, får deltagaren ingen ersättning eller andel. BoD och Travel Kollekt får ange att det är en skrivartävling som organiserats av BoD med stöd från Travel Kollekt tillsammans med texterna, figurerna, märkena och BoD:s samt Travel Kollekt:s logotyper, som valts ut av BoD eller Travel Kollekt för ovannämnda publicering av själva innehållet och de reklamåtgärder som åtföljer skrivartävlingen.

2. VAL AV JURY, FASTSTÄLLANDE OCH TILLKÄNNAGIVANDE AV VINNAREN

 • En jury som består av tre experter (Linda Reumann från BoD, Louise Zastrow från Travel Kollekt och Sofia Zetterqvist från Fantasiresor), kommer att välja ut 3 vinnare av alla mottagna bidrag, som skickas via e-post inom tidsfristen för deltagande fram till den 17 april 2020. Bidragen måste handla om restips gällande Stockholm och södra Sverige.
 • BoD informerar var och en av vinnarna via e-post fram till den 20 april 2020 om deras vinst. En korrektur av respektive text med engelsk översättning av en erfaren lektör från BoD kommer att levereras tillsammans med publiceringen av den korrigerade texten (inklusive eventuella foton) i en resetipsantologi, publicerad av BoD tillsammans med Travel Kollekt.
 • BoD och Travel Kollekt kan fram till den 31 december 2020 i reklamsyfte  hänvisa till skrivartävlingen och skriva om den. Från och med den 20 april 2020 kan de i detta sammanhang nämna alla tre vinnarna med författarnamnen samt även med texten som korrigerats av BoD (inklusive eventuellt inskickade bilder).
 • De 3 vinnarna erhåller 5 tryckta exemplar var, av den färdigställda resetipsantologin.
 • BoD kan utesluta enskilda deltagare från skrivartävlingen med vederbörlig hänsyn till BoD:s och deltagarens berättigade intressen.

3. ANSVAR

Som en del av denna tävling begränsar BoD och Travel Kollekt sitt ansvar gentemot deltagaren som en försiktighetsåtgärd enligt följande:

 • BoD och Travel Kollekt ansvarar endast för skadestånd–oavsett det juridiska skälet–i händelse av uppsåt och grov vårdslöshet. Vid vårdslöshet ansvarar BoD och Travel Kollekt endast för 
  a) för skador som är livshotande, personskador eller hälsoskador,
  b) för skador till följd av överträdelse av en väsentlig avtalsförpliktelse (skyldighet vars fullgörande är en förutsättning för avtalets korrekta genomförande som avtalspartnern regelbundet litar på och ska kunna lita på); i detta fall är BoD:s och Travel Kollekt:s ansvar begränsat till ersättning av den förutsebara, vanligen förekommande skadan.
 • Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte om BoD eller Travel Kollekt har agerat bedrägligt eller har tecknat en garanti. Dessutom påverkas inte ansvaret enligt lagen om produktansvar.

4. INTEGRITETSMEDDELANDE

BoD är ansvarig för denna skrivartävling.

 • Uppgifterna som skickas av deltagaren i samband med skrivartävlingen kommer endast att användas för att behandla skrivartävlingen inklusive ovannämnda reklamkampanjer. Den rättsliga grunden för databehandlingen är därför avtalsförhållandet som skrivartävlingen bygger på (se artikel 6, punkt 1, bokstav b GDPR). Deltagarens uppgifter kommer att raderas om de inte längre krävs för skrivartävlingen, publiceringen av texten (inklusive eventuella foton) eller av kommersiella och skattemässiga skäl.
 • BoD överför deltagarens uppgifter till tjänsteleverantörer som assisterar med IT-driften (t.ex. hosting, underhåll, IT-support) och relaterade processer inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med artikel 28 GDPR. De tjänsteleverantörer som används av BoD är strikt bundna till sina instruktioner och är avtalsmässigt skyldiga att göra det. När det gäller deltagarnas rättigheter och kontaktuppgifter för BoD:s uppgiftsskyddsombud hänvisas till avsnitten 7 och 8 i integritetspolicyn från BoD, som kan hämtas på  https://www.bod.se/dataskydds-och-integritetspolicy.html.

myBoD-INLOGGNING.