ALLMÄNNA VILLKOR

för deltagande i pristävlingar arrangerade av BoD − Books on Demand, In de Tarpen 42, 22848 Norderstedt, Tyskland.


1.Tillämpningsområde

Dessa Allmänna villkor (i det följande "AV") gäller för deltagande i pristävlingar arrangerade av Books on Demand GmbH (i det följande "BoD").

2. Deltagande

2.1. Deltagandet är öppet för alla personer som vid tidpunkten för sitt deltagande är minst 14 år gamla och har sin ständiga hemvist i Sverige. Deltagare under 14 år behöver ett uttryckligt godkännande från sina vårdnadshavare för att kunna delta i pristävlingar.

2.2. Juridiska ombud och anställda i BoD, prissponsorer som deltar i pristävlingen och / eller annonsörer och andra partners (i det följande "Samarbetspartners") och deras familjemedlemmar, samt organiserade pristävlingssidor / -klubbar och liknande och deras medlemmar är uteslutna från deltagandet.

2.3. Multipla poster (manuella eller automatiska) är uteslutna från dragningen.

2.4. Vinnaren kommer att meddelas personligen via e-post (eller via brev). BoD förbehåller sig rätten att publicera vinnarens namn på pristävlingens hemsida. Deltagarna godkänner att deras namn offentliggörs för detta ändamål.

2.5. BoD har rätt att diskvalificera deltagare utan att ange skäl eller utesluta deltagare från framtida deltagande i någon pristävling. I synnerhet om dessa bryter mot dessa AV eller under pristävlingen på något sätt, i synnerhet med tekniska processer, stör och / eller manipulerar eller försöker att manipulera, och / eller försöker att på annat orättvist sätt påverka dragningen.

2.6. Deltagandet och vinstchanserna är inte beroende av inköp av varor eller användning av avgiftsbelagda / icke-avgiftsbelagda prestationer av BoD eller av deltagarens samtycke att få information om produkter och erbjudanden från BoD.

2.7. Vinnaren kan inte längre göra anspråk på vinsten, dvs. om vinsten förfaller, om vinnaren inte kan nås inom 2 veckor på den angivna e-postadressen, han inte svarar inom 2 veckor från det att vinstmeddelandet har skickats, eller vinstmeddelandet är omöjligt att leverera.

2.8. Juridiska åtgärder och utbetalning av vinster i kontanter är uteslutna.

3. Ansvar

3.1. BoD ansvarar inte för falsk information som skapas och sprids av deltagare och / eller tredje part, inklusive Samarbetspartners till BoD, och som är relaterad till distribution av information om pristävlingarna. I synnerhet övertar BoD inte ansvar i de fall där e-posten eller datainmatningen (ex.vis i pristävlingens online-blankett) inte uppfyller de villkor som anges i dessa AV, respektive de för denna webbplats uppställda tekniska kraven, och följaktligen inte accepteras och / eller mottas av systemet.

3.2. BoD ska inte hållas ansvarig för erbjudanden från tredje part, i synnerhet inte för sådana från Samarbetspartners till BoD, som annonseras eller har annonserats på tävlingsplattformen. BoD garanterar inte att alla länkar och referenser, som inom ramen för pristävlingen görs från pristävlingens webbplats till externt innehåll, är korrekta eller fullständiga.

3.3. BoD garanterar inte att pristävlingstjänsten eller respektive pristävlings webbplats alltid är tillgängliga och alltid är åtkomliga för deltagarna, eller att innehållet och tekniken alltid är felfria.

3.4. BoD förbehåller sig rätten att avsluta en pristävling i förtid, utan att meddela deltagarna, samt avbryta utlottningen, eller ställa in pristävlingen på dess webbplats, om ett säkert och smidigt förlopp i utlottningen inte längre kan garanteras på grund av yttre störningar eller tekniska problem.

4. Intergritetsskydd, Rätten till återkallande

4.1. Om inte deltagaren ger ett ytterligare samtycke för vidare bearbetning och användning av hans i samband med deltagandet i pristävlingen lämnade uppgifter, inklusive personuppgifter, så kommer dessa att enbart för pristävlingsändamål (i synnerhet genomförande och utvärdering av pristävlingen och fastställandet av vinnaren) lagras, bearbetas och användas hos BoD i elektroniskt maskinläsbar form. Om en Samarbetspartner deltar i pristävlingen, så förbehåller BoD sig rätten att lämna ut uppgifter om vinnaren till Samarbetspartnern i syfte att vinstutdela (i synnerhet för att skicka priset). Dessutom lämnas uppgifter om vinnaren, i enlighet med lagen om redovisningsändamål, till den behöriga offentliga myndigheten. BoD lagrar uppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och tillåtet enligt lag.

4.2. I insamlingen, bearbetningen och användningen av deltagarens personuppgifter följer BoD gällande dataskyddslagstiftning. Deltagaren kan när som helst via e-post (till info@bod.se) återta sitt samtycke till lagring och användning av sina uppgifter. Med återtagandet av uppgifterna är deltagandet i utlottningen uteslutet. Förekommer lagstadgade lagringsperioder vilka hindrar en borttagning, så spärras data från vidare användning när du begär en borttagning – fram till eliminering av hindret mot borttagningen.

5. Slutbestämmelser

5.1. Avvikelser från dessa AV måste vara i skrift för att gälla. Samma sak gäller i fråga om avstående från detta krav på skriftlig form.

5.2. Om enskilda bestämmelser i dessa AV blir ogiltiga och / eller icke-verkställbara, så förblir giltigheten av AV i övrigt opåverkad.

5.3. Plats för utförande och jurisdiktion skall vara Hamburg, i den mån ett avtal om detta är tillåtet enligt lag. BoD förbehåller sig rätten att även stämma deltagaren vid domstol i dennes ständiga hemvist och vid annan valfri behörig domstol i in- och utlandet.

myBoD-INLOGGNING.